■  NADZÓR NAD PODATKAMI. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch, zgodnie z decyzją nr 1/08/MB ministra finansów z 3 stycznia 2008 r. w sprawie podziału kompetencji w kierownictwie MF, będzie odpowiedzialna w resorcie finansów za sprawy podatkowe, poza nadzorowaniem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Komitetu Standardów Rachunkowości.

Więcej www.mf.gov.pl

■  NOWY SZEF SKARBÓWKI I CELNIKÓW. Na podstawie decyzji nr 1/08/MB ministra finansów z 3 stycznia 2008 r. w sprawie podziału kompetencji w kierownictwie MF podsekretarz stanu Jacek Dominik przejął obowiązki szefa służby celnej. Będzie sprawował także pieczę nad administracją skarbową, sprawami związanymi ze zmianami w podatku akcyzowym, w tym z dostosowywaniem przepisów do wymogów Unii Europejskiej.

Więcej www.mf.gov.pl

■  VAT W IMPORCIE. Od 1 stycznia weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 31 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru VAT w imporcie (Dz.U. nr 251, poz. 1886). Zmieniono wykaz towarów, których import objęty jest stawką 7 oraz 3 proc., który określają załączniki I oraz II rozporządzenia.

■  OPŁATY ZA PRZESYŁANIE 1 PROC. PODATKU. Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do prezesa Narodowego Banku Polskiego z pytaniem, czy oddziały NBP obsługujące rachunki urzędów skarbowych będą pobierać opłaty od poleceń przelewu 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jednocześnie rzecznik zwrócił się do prezesa NBP, żeby rozważył zwolnienie z opłat tego rodzaju poleceń przelewu.

Więcej www.rpo.gov.pl

■  ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO. Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym w rozliczeniu za 2007 rok można przekazać 1 proc. podatku, opublikowano w MP nr 99, poz. 1078. Wszystkich organizacji jest 5602. Ich nazwy i numery KRS można znaleźć na stronie GP.

Więcej www.gazetaprawna.pl/organizacje_pozytkupublicznego