Ustawa o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie posługuje się pojęciem usług ciągłych, lecz odnosi się do nich w sposób opisowy. Przemysław Skorupa, starszy menedżer w zespole VAT Deloitte, wyjaśnia, że czynności, dla których w związku z ich wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności. W przypadku czynności, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawki obowiązującej dla tej czynności w momencie jej wykonania.

– Jeżeli okres rozliczeniowy obejmuje dzień zmiany stawki (np. 15 grudnia 2010 – 15 stycznia 2011), podatnik powinien dokonać podziału takiej usługi na część wykonaną przed i po zmianie stawki – podpowiada Przemysław Skorupa.

Ekspert dodaje, że znowelizowana ustawa o VAT odnosi się do czynności (a zatem również usług), dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. Usługą taką będzie np. najem, usługa telekomunikacyjna czy też usługa polegająca na obsłudze oprogramowania rozliczane w okresach rozliczeniowych.

– Przykładowo, jeżeli czynsz najmu za lokal komercyjny fakturowany jest z dołu, ostatniego dnia miesiąca, z terminem płatności 10 dni od dnia wystawienia faktury, wówczas w przypadku czynszu za grudzień 2010 r. obowiązek podatkowy powstanie w styczniu. W takim przypadku usługę należy uznać za wykonaną z końcem grudnia, a właściwa będzie stawka 22 proc. – wymienia Przemysław Skorupa.

Zaznacza także, że wiele usług ciągłych jest fakturowanych z góry. W wielu przypadkach nie da się wówczas zastosować przepisów przejściowych wynikających z ustawy. Przykładowo, jeżeli spółka fakturuje czynsz najmu za styczeń z końcem grudnia, przy czym termin płatności (i faktyczna płatność) przypadną na styczeń, wówczas do takiej czynności powinniśmy zastosować stawkę VAT w wysokości 23 proc. Jeżeli podatnik uwzględnił na fakturze wystawionej jeszcze w grudniu 2010 r. stawkę dotychczasową, powinien taką fakturę skorygować.