TOMASZ KOSIERADZKI

doradca podatkowy w Sol Financial Services Polska

Nie

Spółce nie przysługuje prawo do pomniejszania zaliczek. Przepisy umożliwiają jednak dokonanie w rocznym rozliczeniu odliczenia podatku zapłaconego w obcym państwie.

Zgodnie z treścią przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Z treści pytania wynika, że spółka, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje wpłat na rachunek urzędu skarbowego zaliczek miesięcznych na zasadach ogólnych. Przepis ten, biorąc pod uwagę regulacje dotyczące momentu powstania przychodu, nakada na spółkę obowiązek uwzględnienia w zaliczkach przychodów z tytułu otrzymanych co miesiąc odsetek od udzielonej spółce ukraińskiej pożyczki. Dodatkowo, zgodnie z regulacjami konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Ukrainą, od kwoty odsetek, na podstawie art. 11 ust. 2, płaci ona podatek w wysokości 10 proc. kwoty brutto wypłacanych odsetek. Dochodzi w tym przypadku do podwójnego opodatkowania kwoty odsetek - raz na Ukrainie, drugi raz w Polsce.

Możliwe jest jednak dokonanie odliczenia podatku zapłaconego w obcym państwie. Skorzystać z niego mogą podatnicy, którzy osiągają dochody poza terytorium Polski i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu. W przypadku spółki oba te warunki są spełnione. Dochody z tytułu odsetek w rozliczeniu rocznym łączy się z dochodami osiąganymi na terytorium Polski. Od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Maksymalna kwota do odliczenia nie może być wyższa od tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. W przypadku spółki cały podatek zapłacony u źródła będzie podlegał odliczeniu w rozliczeniu rocznym podatku. Na podstawie obowiązujących przepisów nie jest jednak możliwe rozliczenie podatku zapłaconego na Ukrainie przy obliczaniu zaliczki miesięcznej na podatek. Przepisy wyraźnie wskazują, że dopiero w rozliczeniu rocznym podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z mechanizmów zapewniających uniknięcie podwójnego opodatkowania.

(MGM)

Podstawa prawna

■ Art. 7 ust. 1, art. 12 ust. 4 pkt 2, art. 20 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.),

■ Konwencja między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Kijowie 12 stycznia 1993 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 63, poz. 269).