ZBIGNIEW MARCZYK

radca prawny, kancelaria Lovells

Tak

Wydatek poczyniony z funduszu na zakup paczek i bonów towarowych zostanie ujęty w kosztach podatkowych spółki w sposób pośredni.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączają, co do zasady, z kosztów uzyskania przychodów wydatki pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (taką samą regulację przewidują przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Działalnością socjalną w rozumieniu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych jest, między innymi, udzielanie przez pracodawcę swoim pracownikom (a także ich rodzinom oraz emerytowanym pracownikom i rencistom) pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, poniesiony przez spółkę koszt sfinansowania bonów towarowych oraz paczek dla wybranych pracowników nie stanowi dla spółki kosztu uzyskania przychodu. Niemniej jednak, kosztem podatkowym dla spółki będą odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dokonywane zgodnie z powołaną wyżej ustawą), pod warunkiem, że środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów zostały wpłacone na rachunek funduszu. Dlatego też w efekcie wydatek poczyniony z funduszu na zakup paczek i bonów towarowych zostanie ujęty w kosztach podatkowych spółki w sposób pośredni.

Należy także zwrócić uwagę, iż wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (lub funduszy związków zawodowych), jest wolna od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. W opisanej sytuacji rzeczowym świadczeniem będą paczki otrzymane przez pracowników, dlatego też wartość takich paczek będzie wolna od podatku po stronie pracownika do kwoty 380 zł (limit roczny). Za świadczenie rzeczowe nie będą natomiast uznane bony towarowe, zatem ich wartość stanowić będzie przychód pracowników ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu.

(KT)

Podstawa prawna

■ Art. 15 i 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 z późn. zm.).