MALINA KUMOR

konsultant w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek

Wartość faktury, o którą zostanie powiększona wartość początkowa maszyny, powinna zostać przeliczona wg kursu z 20 listopada 2007 r.

Koszty zakupu usług inżynierskich będą powiększać wartość początkową maszyny, która będzie podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych i zaliczania ich w ciężar kosztów.

Za wartość początkową środków trwałych uważa się cenę ich nabycia, którą jest kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Koszty poniesione w walutach obcych należy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przeliczyć wg kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Dniem poniesienia kosztu jest natomiast dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury. Chociaż firma niemiecka, której pracownik dokonywał oceny maszyny, wystawiła fakturę 20 listopada 2007 r., polski podatnik otrzymał ją dzień później. W praktyce więc dysponował dowodem księgowym umożliwiającym ujęcie kosztu w księgach rachunkowych dopiero 21 listopada 2007 r. Dlatego też polski podatnik powinien przeliczyć wartość faktury dokumentującej zakup usług inżynierskich wg kursu z 20 listopada 2007 r. (jako kursu z dnia poprzedzającego dzień ujęcia wydatku w ewidencji księgowej).

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).