ORZECZENIE

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą sądu, zgodnie z którą firmy, które realizują zadania współfinansowane ze środków z bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej, nie mają możliwości skorzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych od tych dochodów.

W omawianej sprawie spółka podpisała umowę na przeprowadzenie szkoleń dla polskiej administracji. Szkolenia były w 100 proc. finansowane ze środków unijnych. Spółka twierdziła więc, że uzyskane dochody z programu przejściowego PHARE są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 z późn. zm., nazywana ustawą o CIT). Przepis stanowi, że dochody uzyskane przez podatników od państw obcych pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także w przypadku przekazania tych środków za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, są zwolnione z podatku.

Organy podatkowe twierdziły jednak, że spółka nie może skorzystać ze zwolnienia, ponieważ środki te nie mają charakteru bezzwrotnej pomocy przyznanej spółce.

W ocenie spółki organy podatkowe myliły beneficjentów z ostatecznymi odbiorcami. Pełnomocnik spółki argumentował, że faktycznym beneficjentem oraz bezpośrednim odbiorcą tych środków jest spółka. Instytucje administracji publicznej, których pracowników szkoli spółka, są jedynie odbiorcami usług. Środki pochodzące z UE nie mogą być ponadto opodatkowane w państwie członkowskim, a gdyby przyjąć interpretację organów podatkowych, doszłoby do ich opodatkowania. Pełnomocnik kwestionował też zgodność polskiej ustawy o CIT z art. 109 ust. 2 rozporządzenia Rady Europy nr 1605/2002.

Sąd oddalił skargę. W ocenie WSA ze zwolnienia nie może skorzystać podmiot, któremu dystrybutor środków zleca wykonanie określonych zadań. Beneficjentem jest instytucja administracji publicznej, na rzecz której spółka świadczy szkolenia.

Sąd podkreślił więc, że beneficjentem środków z programów przejściowych jest głównie administracja publiczna państw członkowskich. Organy prawidłowo zinterpretowały więc art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o CIT, ponieważ kto inny był beneficjentem, a kto inny wykonawcą. Spółka uzyskała natomiast wynagrodzenie za szkolenie pracowników.

Sygn. akt III SA/Wa 1727/07

Ważne!

Dochody uzyskane przez podatników od państw obcych pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także w przypadku przekazania tych środków za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, są zwolnione z podatku

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl