Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie przypomina podatnikom korzystającym z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych o konieczności zgłaszania tego faktu we właściwych organach podatkowych (urzędach skarbowych), celem uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis.

Ustawowe przepisy

Z wyjaśnień olsztyńskiej izby skarbowej wynika, że zgodnie z przepisami ustawy o PIT oraz ustawy o CIT, podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Taki jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego, dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Wydawanie zaświadczeń

Natomiast ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej nakłada na podmioty udzielające pomocy obowiązek wydania zaświadczenia stwierdzającego, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Zaświadczenie to w przypadku pomocy w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji, podmiot udzielający tej pomocy wydaje w terminie dwóch miesięcy od dnia udzielenia pomocy. W tej sytuacji organ podatkowy działa z urzędu. Jednak organ podatkowy nie ma możliwości wydania zaświadczenia z urzędu w sytuacji, gdy podatnik nie zgłosi skorzystania z ulgi podatkowej udzielonej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji - tłumaczy Izba Skarbowa w Olsztynie.

Skutki braku zgłoszenia

W konsekwencji, w przypadku gdy podatnik nie zgłosi we właściwym urzędzie skarbowym faktu skorzystania z jednorazowej amortyzacji, a skorzysta z pomocy de minimis udzielonej mu przez inny organ, może dojść do sytuacji, w której urząd skarbowy nie będzie mógł wydać wstecznie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis z tytułu jednorazowej amortyzacji, z uwagi na przekroczenie limitu 200 tys. euro. Tak udzielona pomoc byłaby pomocą udzieloną bezprawnie, a w konsekwencji podlegałaby zwrotowi wraz z odsetkami.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl