Dzięki nowelizacji ustawy o PIT w zeznaniach podatkowych za 2011 łatwiej będziemy korzystać z ulgi internetowej.
Zmiana zasad korzystania z ulgi internetowej weszła w życie 1 stycznia 2011 r.
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2010 r. prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci (do 760 zł w roku) przysługiwało podatnikom użytkującym sieć w lokalu (budynku) będącym ich miejscem zamieszkania. Co prawda nie wykluczało to wprost możliwości odliczenia kosztów mobilnego internetu, jednak podatnik musiał się liczyć z koniecznością udowodnienia, że internet użytkowany jest w domu. W konsekwencji nowelizacji ustawy o PIT prawo do odliczenia kosztów internetu zostało rozszerzone i w odnosi się zarówno do internetu stacjonarnego, jak i mobilnego. Ponadto nowe brzmienie przepisu umożliwia również odliczenie udokumentowanych kosztów korzystania z internetu w kawiarenkach internetowych. Dodatkowo złagodzeniu uległy zasady dokumentacji ulgi, która przed nowelizacją przysługiwała pod warunkiem udokumentowania kosztów fakturą VAT.