NOWE PRAWO - Od 1 stycznia obowiązuje nowy wzór zaświadczenia przy deklaracjach składanych elektronicznie. W nowym wzorze zlikwidowano rubrykę do wpisywania danych teleadresowych.

Podatnik lub płatnik zamierzający składać deklaracje w formie elektronicznej powinien zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie ewidencji podatników i płatników oraz wskazać osobę lub osoby upoważnione do składania deklaracji w tej formie i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym. Podatnik lub osoba upoważniona składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgłoszenie upoważnienia. Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej po potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zawiadomieniu z danymi podanymi w zgłoszeniu. Potwierdzenie następuje w formie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia złożenia zgłoszenia.

Zaświadczenie może być także wydane w formie elektronicznej. Zmianie od 1 stycznia uległ wzór tego zaświadczenia ZAS-E, opublikowany w rozporządzeniu ministra finansów z 19 grudnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. nr 246, poz. 1819). W porównaniu do formularza obowiązującego do końca 2007 roku zmianie uległy rubryki z części A. Zlikwidowano rubrykę A.3, w której wpisywano dane teleadresowe, czyli telefon, faks i e-mail. Podobne dane zlikwidowano w części B.3. Dodano natomiast zakres uprawnień do składania i podpisywania deklaracji określając datę początkową i końcową.

WAŻNE!

Podatnik lub płatnik zamierzający składać deklaracje w formie elektronicznej powinien zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie ewidencji podatników i płatników

BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl