Wszystkie gminy powinny mieć uprawnienia organów egzekucyjnych w zakresie podatków lokalnych.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19104) odniosło się do problemu narastających zaległości z tytułu nieopłaconych podatków i opłat lokalnych. Zdaniem posłów problem ten można rozwiązać, rozszerzając uprawnienia gmin w zakresie egzekwowania tych należności. Obecnie przysługują one tylko niektórym gminom wymienionym w przepisach szczególnych. W opinii MF takie rozwiązanie wymaga gruntownej analizy, która umożliwiłaby stwierdzenie, czy nadanie kolejnym gminom kompetencji organów egzekucyjnych przekładałoby się na rzeczywisty wzrost efektywności egzekucji należności, dla których ustalania lub określania i pobierania są właściwe.
Resort poinformował, że efektywność egzekucji tytułów wykonawczych wystawionych przez urzędy gmin na należności stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007–2009 przedstawia się następująco: 2007 r. – 45,19 proc., 2008 r. – 47,64 proc., 2009 r. – 46,32 proc. MF wyjaśniło, że w przypadku zwiększenia liczby organów mających uprawnienia organów egzekucyjnych częściej będzie dochodzić do zbiegów egzekucji i konieczności przesłania akt do organu właściwego. Samo postępowanie ulega też wydłużeniu (łączne prowadzenie egzekucji przejmuje naczelnik urzędu skarbowego, który pierwszy zastosował środek egzekucyjny).
Zdaniem MF na zwiększenie efektywności egzekucji ma wpływ czynny udział w postępowaniu egzekucyjnym samych wierzycieli, m.in. urzędów gmin, które są pełnoprawnymi uczestnikami postępowania i mogą monitorować jego przebieg, w tym również wskazywać składniki majątku, z których można skutecznie przeprowadzić egzekucję.