Wszystkie gminy powinny mieć uprawnienia organów egzekucyjnych w zakresie podatków lokalnych.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19104) odniosło się do problemu narastających zaległości z tytułu nieopłaconych podatków i opłat lokalnych. Zdaniem posłów problem ten można rozwiązać, rozszerzając uprawnienia gmin w zakresie egzekwowania tych należności. Obecnie przysługują one tylko niektórym gminom wymienionym w przepisach szczególnych. W opinii MF takie rozwiązanie wymaga gruntownej analizy, która umożliwiłaby stwierdzenie, czy nadanie kolejnym gminom kompetencji organów egzekucyjnych przekładałoby się na rzeczywisty wzrost efektywności egzekucji należności, dla których ustalania lub określania i pobierania są właściwe.
Resort poinformował, że efektywność egzekucji tytułów wykonawczych wystawionych przez urzędy gmin na należności stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007–2009 przedstawia się następująco: 2007 r. – 45,19 proc., 2008 r. – 47,64 proc., 2009 r. – 46,32 proc. MF wyjaśniło, że w przypadku zwiększenia liczby organów mających uprawnienia organów egzekucyjnych częściej będzie dochodzić do zbiegów egzekucji i konieczności przesłania akt do organu właściwego. Samo postępowanie ulega też wydłużeniu (łączne prowadzenie egzekucji przejmuje naczelnik urzędu skarbowego, który pierwszy zastosował środek egzekucyjny).