W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wprowadza ona zmiany w zasadach opłacania opłaty targowej. Będzie ona pobierana od podmiotów dokonujących sprzedaży jedynie w miejscach określonych w uchwale rady gminy (targowiskach).

Obecne rozwiązanie stanowiące, że opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach rozumianych jako wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, budzi wiele wątpliwości. Uchylone także zostanie zwolnienie z opłaty dla podmiotów, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Projekt jest inicjatywą senacką i stanowi dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 grudnia 2010 r. (sygn. akt K 7/08). Nowelizacja została skierowana do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia.

Ważne!

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach