Podatniczka została wywłaszczona ze swojego gospodarstwa w woj. podlaskim. Jej sąsiedzi mają podobny problem.

– Czy gmina ma jakieś obowiązki podatkowe w związku z wywłaszczaniem gruntów – pyta pani Alina z Augustowa.

Wywłaszczenie to jeden z przypadków ograniczenia prawa własności. Wywłaszczenie nieruchomości polega bowiem na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. W praktyce wywłaszczenie oznacza, że własność nieruchomości przechodzi z właściciela np. na gminę.

Łukasz Dębowski, radca prawny z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, wyjaśnia, że gmina nie jest płatnikiem z tytułu podatku dochodowego.

– Gmina nie uzyskuje przychodu z tytułu wywłaszczenia – mówi ekspert.

W ocenie Łukasza Dębowskiego gmina nie będzie też zobowiązana do płacenia podatku, ponieważ wywłaszczenie nie jest dochodem ujętym w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

– Jeśli chodzi natomiast o kwestię, czy ma jakieś inne obowiązki podatkowe z tytułu wywłaszczenia, należałoby rozważać tę kwestię ewentualnie na gruncie ustawy o VAT – zauważa nasz rozmówca.

Jego zdaniem z tytułu otrzymania tego gruntu gmina też nie jest podatnikiem.

Pozbawienie właściciela prawa własności przez wywłaszczenie możliwe jest tylko w szczególnych sytuacjach. Zgodnie z przepisami wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.

Osobie wywłaszczonej przysługuje odszkodowanie odpowiadające wartości zabranych jej praw. W tym możliwe jest także uzyskanie nieruchomości zamiennej. Odszkodowania z tytułu wywłaszczenia są wolne od podatku dochodowego.

Ważne!

Gminy w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są zwolnione od podatku dochodowego