Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jak traktować wypłatę przyznaną na podstawie zawartej ugody sądowej. W analizowanej przez izbę sprawie podatnik pozwał spółkę, o wyrównanie wynagrodzenia za rzeczywiście wykonywaną pracę dyrektora biura. Sąd Pracy w ramach ugody potwierdził roszczenia finansowe podatnika na 50 proc. żądanej kwoty. W wykonaniu postanowienia sądu 9 lutego 2006 r. spółka przelała na konto podatnika nakazaną kwotę i wystawiła informację o dochodach PIT-11.

Według stołecznej izby świadczenia pieniężnego, które strony uzgodniły w toku sprawy, nie sposób uznać za odszkodowanie. Stanowiło ono bowiem w swej istocie wynagrodzenie należne podatnika za okres, kiedy podatnik faktycznie wykonywał prace dyrektora biura. Skoro wypłacone kwoty nie stanowią odszkodowania, bez znaczenia pozostaje fakt, że realizacja tych należności nastąpiła na podstawie ugody sądowej.

Oznacza to więc, że kwota wypłacona podatnikowi z tytułu wyrównania wynagrodzenia nie podlega zwolnieniu z opodatkowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 listopada 2010 r. (nr IPPB1/415-738/10-4/RS).

Odszkodowania zwolnione z PIT

Wolne od podatku są m.in. otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów:

● określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

● odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

● odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

● odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.