Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W roli podatnika VAT mogą występować nie tylko firmy prywatne i podatnicy prowadzący samodzielną działalność. Taki status mogą mieć m.in. jednostki samorządu terytorialnego, w tym szczebla powiatowego.

Ze względu na specyficzną strukturę organizacyjną i zasady rozliczania urzędnicy uważają, że podatnikiem VAT w tym przypadku powinno być starostwo. Jednak jak wyjaśnia Anna Łukaszewicz-Obierska, radca prawny, partner w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym to powiat posiada osobowość prawną, wykonując zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Nałożone na powiat jako samorządową osobę prawną, zadania wykonywane są za pośrednictwem starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

– To powiat jako jednostka samorządu terytorialnego, ma zdolność prawną oraz zdolność do wykonywania czynności prawnych – podkreśla Anna Łukaszewicz-Obierska. I dodaje, że starostwo stanowi jedynie aparat pomocniczy powiatu służący do wykonania zadań powiatu oraz obsługi techniczno-organizacyjnej powiatu.

Zatem podatnikiem VAT jest powiat, a nie starostwo powiatowe, które jest jedynie jego organem wykonawczym. W efekcie to powiat wystawia faktury VAT oraz jest adresatem faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług.

Ważne!

Zgłoszenie rejestracyjne dla celów VAT składa się przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej