Podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako podatkowi kapitałowemu w rozumieniu przepisów wspólnotowych podlegają m.in. zmiany umowy spółki. Co należy rozumieć pod tym pojęciem?
Pojęcie zmiany umowy spółki zdefiniowane zostało w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) stosunkowo szeroko. Przy spółce osobowej obejmuje ono czynności związane z wniesieniem lub podwyższeniem wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego pożyczką udzieloną spółce przez wspólnika, dopłatami oraz oddaniem przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. Przy spółce kapitałowej chodzi tu o zmianę związaną z podwyższeniem kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłatami. Pod pojęciem zmiany rozumiane jest także przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego, a także przeniesienie na terytorium Polski z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, albo siedziby spółki kapitałowej, które nie znajdują się na terytorium państwa członkowskiego.
Jednocześnie Dyrektywa Rady 2008/7/WE określiła zakres czynności, w stosunku do których podatki kapitałowe (w Polsce jest to PCC) powinny zostać zniesione z uwagi na to, że powodują nierówne traktowanie, podwójne opodatkowanie i dysproporcje, zakłócając swobodny przepływ kapitału w ramach Unii Europejskiej.
W wyniku dostosowania ustawy o PCC do regulacji wspólnotowych od 1 stycznia 2009 r. z podatku tego zostały zwolnione czynności związane z: łączeniem spółek kapitałowych; przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową; wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części albo udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów. Odpowiednio nie podlega również opodatkowaniu pożyczka udzielana spółce kapitałowej przez jej wspólnika.