ORZECZENIE

Naczelnik urzędu celnego stwierdził, że spółka nieprawidłowo określiła moment powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, gdyż, jak ustalono w toku postępowania, nie nastąpiło faktyczne wyprowadzenie ze składu celnego oleju napędowego i benzyny bezołowiowej. Organ podkreślił, że moment postania obowiązku podatkowego wynika z przepisów prawa podatkowego i podatnik nie może go dowolnie określać. Na decyzję tę spółka wniosła odwołanie do dyrektora izby celnej, powołując się na błędne ustalenia stanu faktycznego. Ten jednak utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego spółka zarzuciła organom podatkowym naruszenie przepisów dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, tj. art. 4 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym oraz naruszenie przepisów proceduralnych. Strona skarżąca zakwestionowała także zeznania świadków, na których organ oparł swoje rozstrzygnięcie.

W odpowiedzi na podniesione zarzuty dyrektor izby celnej stwierdził, że dopiero wyprowadzenie towaru ze składu podatkowego stanowi naruszenie warunków procedury zawieszenia akcyzy, natomiast w przedmiotowej sprawie nie miało ono miejsca. W związku z tym nie mógł też powstać obowiązek podatkowy.

Sąd, oddalając skargę, stwierdził, że w danej sprawie nie wystąpiła żadna czynność podlegająca opodatkowaniu, o której mowa w art. 6 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jedynie wyprowadzenie towaru ze składu podatkowego mogłoby skutkować powstaniem obowiązku podatkowego.

Sygn. akt I SA/Bk 521/07

JOANNA GUMKOWSKA

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte

Więcej: www.deloitte.com/pl/podatki