PORADA

Zgodnie z art. 30b ust. 2 ustawy o PIT dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów. Katarzyna Ryszard, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, zwraca uwagę na art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, który określa, że wydatki są kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych.

Wydatki związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie, takie jak: koszty prowizji, w tym prowizji kupna i sprzedaży, związanych z prowadzeniem lub założeniem rachunku, koszty transferu, zdeponowania papierów itp., nie należą do bezpośrednich kosztów nabycia odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Wchodzą jednak w skład kosztów pośrednio przypisanych do danej transakcji i są ponoszone przez podatnika w roku podatkowym w celu uzyskania przychodu. W związku z tym mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Trzeba zaznaczyć, że w przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych stosuje się metodę memoriałową, a zatem przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych następuje w momencie przeniesienia własności papieru wartościowego na kupującego, nawet jeżeli faktyczna zapłata następuje po tym dniu.

Zatem wydatki typu prowizja biura maklerskiego, opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych, rachunku pieniężnego zalicza się do kosztów uzyskania przychodu w momencie zbycia papierów wartościowych lub w momencie realizacji praw z instrumentów finansowych.

- Wydatki te podlegają rozliczeniu za rok podatkowy, w którym dokonano zbycia tych papierów wartościowych, a podatnik zobowiązany jest do rozliczenia dochodu z tego tytułu w zeznaniu rocznym PIT-38. Przychody te oraz koszty poniesione w związku z ich uzyskaniem podlegają kumulacji w zeznaniu PIT-38 - tłumaczy Katarzyna Ryszard.

Ekspert zwraca równocześnie uwagę, że gdyby takich przychodów nie uzyskano w ciągu roku, wówczas koszty poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie, będą stratą podatkową, która zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 3 ustawy o PIT rozliczona może być w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych z dochodem uzyskanym z danego źródła przychodów.

Biura maklerskie, rozliczając przychód ze sprzeda- ży maklerskich instrumentów finansowych, z reguły uwzględniają w PIT-8C prowizję ze sprzedaży oraz opłaty za prowadzenie rachunku. Mogą jednak nie uwzględniać kosztów nabycia tych instrumentów oraz prowizji z tym związanej. Ma to miejsce na przykład w przypadku przenoszenia obsługi instrumentów finansowych do innego biura maklerskiego. W takiej sytuacji podatnicy powinni samodzielnie, na podstawie odpowiednich dokumentów, dokonać właściwych obliczeń kosztów uzyskania przychodu i wykazać je w PIT-38.

19 proc. wynosi podatek dochodowy od dochodu ze sprzedaży akcji

PRZEMYSŁAW MOLIK

przemyslaw.molik@infor.pl