• 6 września - odbyła się konferencja doradców podatkowych pt. Pomoc doradcom podatkowym w podnoszeniu kwalifikacji jednym z podstawowych obowiązków Rady. Wzięli w niej udział członkowie Krajowej Rady Doradztwa Podatkowego oraz przedstawiciele regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Konferencja zakończyła się przyjęciem ośmiu tez, które KRDP włączy do swojego programu działania. Zgodnie z nimi podstawowym zadaniem Izby jest dbałość o poziom kompetencji doradców podatkowych. Należy zbadać potrzeby w zakresie szkoleń, a środkiem do zwiększenia uczestnictwa w szkoleniach doradców może być wprowadzenie ich obligatoryjności.
  •  18 września - Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła uchwały: w sprawie przyjęcia przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2007, w sprawie zmiany regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz prezydium, w sprawie zmiany regulaminu działania Komisji Ofert KRDP oraz w sprawie przyjęcia drugiej wersji sprawozdania finansowego KIDP za 2006 rok. Wszystkie decyzje można znaleźć na stronie internetowej KIDP (www.kidp.pl).
  •  20 września - Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. doradztwa podatkowego przyjęła nowe pytania na egzamin. Zaczną one obowiązywać na egzaminach od grudnia 2007 r. Jak poinformowała prof. Jolanta Iwin-Garzyńska, przewodnicząca komisji, nowe pytania będą dotyczyły kandydatów na doradców, którzy będą zdawali egzamin pisemny w grudniu. Osoby, które zdają egzaminy ustne w październiku i listopadzie, obowiązuje stary zestaw pytań. Zmiana pytań egzaminacyjnych była konieczna ze względu na liczne nowelizacje ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2007 r.
  •  Październik - na początku miesiąca Krajowa Rada Doradców Podatkowych ma wydać specjalny komunikat dotyczący sytuacji doradców podatkowych, w przypadku gdyby Sejm nie zdążył uchwalić nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym przed 5 grudnia.
  •  10-12 października - odbędzie się VIII Doroczna Konferencja Audytingu. Głównym tematem będzie Jakość usług biegłego rewidenta. Podczas konferencji przewidziane są obrady w następujących sekcjach: rola biegłego rewidenta w tworzeniu wartości badanej jednostki oraz kontrola i ocena jakości usług biegłego rewidenta. Program konferencji dostępny jest na stronach internetowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
  •  30 października - posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.