Do zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych wystarczy, aby miał pośredni związek z przychodami. Czy wydatki na infrastrukturę sportową przekazaną gminie nieodpłatnie mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?
Często trudno jest jednoznacznie stwierdzić istnienie choćby pośredniego związku pomiędzy wydatkiem a przychodem. Na tym tle powstają spory przedsiębiorców z organami podatkowymi. Przykładem może być sprawa, w której spółka zobowiązała się wybudować boiska sportowe na części oddanego jej przez gminę w użytkowanie wieczyste gruntu. W zamian za wykonane roboty spółka miała uzyskać pozwolenie na budowę lokali mieszkalnych.
Spółka zaliczyła wydatki poniesione na budowę boiska do kosztów uzyskania przychodu, uznając, że miały one związek z przychodami, jakie osiągnie ze sprzedaży mieszkań. Budowa i nieodpłatne przekazanie infrastruktury stanowiły warunek uzyskania pozwolenia. Organ podatkowy stwierdził brak związku między wydatkami na budowę boiska a przychodem ze sprzedaży mieszkań. Podkreślił, że nie ma dokumentu potwierdzającego, że wybudowanie i przekazanie boiska było warunkiem otrzymania pozwolenia budowlanego.
Z organem podatkowym nie zgodził się wojewódzki sąd administracyjny. W wyroku z 8 września 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 316/09) stwierdził, że zobowiązanie do wybudowania boiska należy interpretować w kontekście realizowanej inwestycji budowy mieszkań. Deweloper wykazał związek między budową infrastruktury a otrzymaniem pozwolenia, a zatem ma prawo zaliczyć wydatki poniesione na przekazaną nieodpłatnie gminie infrastrukturę do kosztów uzyskania przychodów. W uzasadnieniu sąd podkreślił, że wynagrodzenie może przyjąć formę stworzenia warunków do osiągania przychodów. Wydatki na infrastrukturę sportową przekazaną gminie nieodpłatnie mogą stanowić koszt podatkowy, jeśli podatnik wykaże, że uzyskanie pozwolenia było uzależnione od wybudowania i przekazania tej infrastruktury gminie. Stanowisko WSA potwierdzone zostało przez NSA w wyroku z 15 czerwca 2010 r. (sygn. akt II FSK 2113/09).