Takie zmiany zawiera projekt Ministerstwa Finansów o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który wczoraj przyjął rząd. Celem uregulowania jest dostosowanie przepisów ustawy o PIT i CIT do prawa wspólnotowego oraz sprecyzowanie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi.

Utrzymano m.in. regułę, że spółka osobowa prawa handlowego i spółka cywilna nie są podatnikami podatku dochodowego. Zmienią się natomiast zasady opodatkowania wspólników takich spółek. Wniesienie wkładu niepieniężnego do takiej spółki przez osobę fizyczną nie będzie przychodem dla tej osoby na gruncie PIT z odpłatnego zbycia przedmiotu wkładu. Nowe będą zasady amortyzacji tych aportów. Projekt wprowadza zasadę kontynuacji wyceny przedmiotu aportu, tj. odnoszącego się do jego ceny nabycia lub wytworzenia.

Uregulowane zostaną także zasady operacji wymiany udziałów czy akcji. Transakcje takie mają być nieopodatkowane bez względu na to, kto jest akcjonariuszem. Istotną zmianą jest zwolnienie z CIT zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, które działają na takich samych zasadach jak fundusze polskie.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie 1 stycznia 2011 r.