Podatnik ma w firmie trzy maszyny, które nabył w formie leasingu. Są one środkami trwałymi podatnika, które amortyzuje. Dwie maszyny mają jednak usterki i musiały zostać oddane do serwisu.

– Czy nadal mogę dokonywać amortyzacji maszyn, które są w naprawie – pyta pan Lucjan z Janek.

W kwestii zaliczania do kosztów rat leasingowych w leasingu operacyjnym w czasie, kiedy maszyny czy urządzenia nie są wykorzystywane, wypowiedział się minister finansów w interpretacji indywidualnej z 11 marca 2010 r. (nr ITPB3/423-818/09/PS). W interpretacji tej minister uznał, że nie ma przeciwwskazań, aby raty leasingowe w okresach przestojów spowodowanych remontami lub naprawami albo też okresowym brakiem zleceń zostały uznane za koszty uzyskania przychodów.

Grzegorz Symotiuk, specjalista w Grant Thornton Frąckowiak, podkreśla, że analogicznie będzie wyglądać sytuacja w przypadku leasingu finansowego. Zgodnie bowiem z art. 16c ust. 5 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) i analogicznie 22c ust. 5 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane. W tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono tę działalność albo jej zaprzestano.

– Jeżeli składniki majątkowe nie są używane z innych względów niż wymienione, to odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów – stwierdza Grzegorz Symotiuk.

Ekspert dodaje, że środki trwałe, które podlegają amortyzacji, mogą dalej być amortyzowane, gdy przerwa w używaniu występuje np. z powodu awarii czy też czasowego zaprzestania używania z powodu remontu, a odpisy amortyzacyjne mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Rodzaje leasingu w rozliczeniach podatkowych

W przepisach prawa podatkowego występują dwa rodzaje leasingu, które wywołują odmienne skutki podatkowe. W przypadku leasingu operacyjnego korzystający zalicza do kosztów uzyskania przychodów raty leasingowe, natomiast w przypadku leasingu finansowego korzystający zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej leasingowanych środków trwałych oraz część odsetkową rat leasingowych.

W przypadku leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane zarówno raty leasingowe w okresie remontowania maszyny, urządzenia, samochodu itp., jak również koszty związane z tymi naprawami. Nie ma bowiem żadnego przepisu zakazującego zaliczania takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów.