Począwszy od 2007 roku od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie ze skalą podatkową i pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatnik ma prawo odliczyć tzw. ulgę prorodzinną.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione: dzieci małoletnie; dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny; dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Odliczenie ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców. Kwotę odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga.

W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują. Jeżeli przez część roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkują u każdego z rodziców, odliczenie przysługuje każdemu z nich. W tym przypadku kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty doliczenia.

Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Jak widać, konstrukcja ulgi jest taka, że im więcej dzieci znajduje się na naszym utrzymaniu, tym odliczenie to jest korzystniejsze. I tak w rozliczeniu za 2007 rok podatnicy mający na utrzymaniu jedno dziecko odliczą od podatku 1145,08 zł. Gdy na utrzymaniu znajduje się dwójka dzieci, będzie to 2290,16 zł. Przy trójce 3435,24 zł, a przy czwórce 4580,32 zł.

Co jednak najważniejsze, zmiana skali na 2008 rok będzie miała wpływ także na wysokość ulgi prorodzinnej w tym roku. Wzrost kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali oznacza wzrost kwoty ulgi prorodzinnej. Ulga ta w 2008 roku wyniesie 1173,70 zł. Taką kwotę odliczą rodzice z jednym dzieckiem. Przy dwójce będzie to odpowiednio 2347,40 zł, przy trójce 3521,10 zł, a przy czwórce 4694,80 zł.

KRYSTYNA GÓRCZAK