Uchwalona w ubiegłym roku przez parlament nowelizacja ustawy o VAT, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2008 r., wprowadza zmiany, których celem jest dostosowanie polskich regulacji do przepisów unijnych. Jedną z nich jest modyfikacja definicji pojęcia prezentów małej wartości. W 2007 roku do takich prezentów zaliczało się towary, których nie ujęto w ewidencji wartościowo-osobowej, i których jednostkowa cena nabycia lub wytworzenia nie przekraczała 5 zł. Od 1 stycznia 2008 r. zaliczane do takich prezentów są wyłącznie te, których wartość rynkowa nie przekracza 5 zł. Ta drobna z pozoru zmiana ma dość istotne znaczenie. Wartość rynkowa obejmuje m.in. marżę dostawcy czy koszty transportu. Podatnik będzie musiał zatem opodatkować pewną część nieodpłatnie przekazywanych prezentów, które obecnie są wyłączone z opodatkowania. I tak np. jeżeli w 2007 roku podatnik nabywał w hurtowni jakieś drobne gadżety, których cena jednostkowa nabycia wynosi 5 zł, to przekazując je nieodpłatnie nie musiał odprowadzać podatku. Teraz wartość prezentu będzie trzeba odnieść do jego wartości rynkowej. Tym samym określenie kwoty miarodajnej dla stwierdzenia, czy graniczna kwota 5 zł została przekroczona, będzie bardziej skomplikowane.

Nowe przepisy o VAT przewidują, że wartość rynkowa to całkowita kwota, jaką w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju. W przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

  •  w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,
  •  w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

KRYSTYNA GÓRCZAK