Powiat kwidzyński chce udzielić przedsiębiorcy Kwidzyńskiemu Parkowi Przemysłowo-Technologicznemu sp. z. o.o pożyczki w ramach pomocy de minimis. Powiat jest w tej spółce głównym udziałowcem (99 proc.). Czy nie stanowi to przeszkody do udzielenia pożyczki?
Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o. jako spółka, w której jednostka samorządu terytorialnego (powiat kwidzyński) posiada 99 proc. udziałów, spełnia kryteria przedsiębiorstwa publicznego, określone w art. 2a Dyrektywy 2006/111/WE dotyczącej przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi. Zgodnie z art. 106 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przedsiębiorstwa publiczne podlegają normom ochrony konkurencji ustanowionym w traktacie. W związku z tym ocena charakteru finansowania przyznanego przez powiat kwidzyński Kwidzyńskiemu Parkowi Przemysłowo-Technologicznemu jest dwustopniowa: po pierwsze należy zbadać, czy przyznane finansowanie stanowi pomoc państwa, a jeżeli tak, czy pomoc ta wymaga zgłoszenia, czy też jest z tego wymogu zwolniona, na przykład na podstawie Rozporządzenia nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
Zgodnie z zasadą inwestora rynkowego dla oceny, czy pożyczka udzielona przez państwo przedsiębiorstwu publicznemu może być uznana za pomoc, należy porównać warunki udzielenia tej pożyczki (przede wszystkim jej oprocentowanie) do normalnych warunków rynkowych panujących w chwili udzielania pożyczki. Jeżeli przedsiębiorstwo publiczne, z uwagi na sytuację finansową, oferowane zabezpieczenia etc., nie uzyskałoby od inwestora rynkowego finansowania na takich warunkach na jakich pożyczki udziela mu państwo, wówczas mamy do czynienia z pomocą. Jej wysokość jest równa różnicy pomiędzy oprocentowaniem rynkowym a oprocentowaniem, jakie przedsiębiorstwo publiczne zobowiązane jest zapłacić państwu.
Jeżeli pożyczka udzielona przez powiat kwidzyński przedsiębiorstwu publicznemu, którego jest udziałowcem, zostanie uznana za pomoc, wówczas może skorzystać z derogacji jako pomoc de minimis pod warunkiem spełniania kryteriów dotyczących jej wysokości i przejrzystości.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis – artykuł 2.