Prawidłowe rozliczenie podatkowe pakietów medycznych dla pracowników budzi sporo kontrowersji, zwłaszcza jeśli chodzi o pakiety opłacane przez pracodawców w sposób zryczałtowany. Do tej pory organy podatkowe stały na stanowisku, że jeśli pakiet medyczny jest opłacany ryczałtem, to nie jest on dla pracownika przychodem podlegającym PIT (np. postanowienie naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego nr PUS. I /415/29/06). W 2007 roku przedstawiciele fiskusa zmienili jednak zdanie. Teraz organy podatkowe twierdzą, że każdy pakiet przekazany przez pracodawcę pracownikowi jest przychodem, który trzeba opodatkować i wykazać w zeznaniu rocznym. Będzie tak nawet wtedy, gdy pracownik pakiet medyczny otrzymał, ale z niego nie skorzystał (np. postanowienie naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego nr 1472/DPC/415-24/07/PK). Niestety, tę ostatnią opinię potwierdza również Ministerstwo Finansów, które powołuje się przy tym na art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, z którego wynika, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

Pewne szanse w sporze o opodatkowanie ryczałtów daje natomiast jedno z ostatnich orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, mimo że nie dotyczy ono bezpośrednio pakietów medycznych. Sąd uznał w nim, że u pracowników, którzy otrzymują od pracodawcy ubezpieczenie opłacane przez szefa w formie zryczałtowanej, nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Uiszczanie składki w sposób ryczałtowy dla wszystkich pracowników (lub ich grupy) powoduje, że pracownikom nie można przypisać faktycznych kwot przychodu - wyjaśnił WSA w Warszawie w wyroku z 10 grudnia 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 1302/07). Argumenty, których sąd użył w uzasadnieniu tego wyroku, można wykorzystać w sporze o pakiety medyczne.

KRYSTYNA GÓRCZAK