Krzysztof Biernacki

ekspert podatkowy w Kancelarii Prawa Gospodarczego Koksztys we Wrocławiu

Przyznanie bonów towarowych budziło do niedawna wiele kontrowersji przede wszystkim w podatku od towarów i usług. W efekcie wielu sporów wykształciło się obecnie jednoznaczne stanowisko, iż wydanie takie nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Natomiast w podatkach dochodowych konsekwencje opodatkowania uzależnione są od kilku czynników. W praktyce wyróżnić można trzy sytuacje związane z wydaniem bonu towarowego: wydanie go pracownikom, klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej lub kontrahentom będącym przedsiębiorcami. W związku z pytaniem czytelnika rozważyć należy opodatkowanie przekazania bonów dwóm pierwszym grupom osób.

Przekazanie bonów pracownikom pociąga za sobą konieczność potraktowania ich jako wynagrodzenia ze stosunku pracy i pobrania zaliczki na podatek dochodowy. Nawet jeżeli bony zostały sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), nie obejmuje ich zwolnienie z art. 21 ust 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazuje ono bowiem wprost, że nie są świadczeniami rzeczowymi korzystającymi ze zwolnienia bony, talony i inne znaki uprawniające do wymiany ich na towary lub usługi. Natomiast wartość bonów pracowniczych opłaconych środkami ZFŚS nie zwiększa podstawy do obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).

Jeżeli przedsiębiorca zamierza przekazać bony towarowe klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej, wówczas co do zasady jest to ich przychód z innych źródeł, który powinien być udokumentowany przez wydającego bony sporządzeniem formularza PIT-8C. Sporządza się go i przekazuje do końca lutego roku następnego po roku, w którym wydano bon (art. 42a ustawy o PIT). Natomiast przychód ten osoba fizyczna wykazuje samodzielnie w zeznaniu rocznym i opodatkowuje na zasadach ogólnych.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 lub pkt 68a. W pierwszym przypadku przekazanie bonów musi nastąpić w ramach sprzedaży premiowej, której zasady zostały określone odpowiednim regulaminem. Bon przyjmuje wówczas postać nagrody zwolnionej z podatku do równowartości kwoty 760 zł rocznie. Natomiast drugi przypadek dotyczy nieodpłatnego przekazania świadczeń w związku z promocją lub reklamą wydającego takie bony. W tym jednak wypadku kwota zwolnienia została określona do wysokości 100 zł rocznie.

Podsumowując, wskazać należy, że co do zasady wydanie bonów stanowić będzie u ich odbiorców niebędących przedsiębiorcami przychód do opodatkowania. Jednakże świadczenie takie może korzystać u odbiorcy bonu ze zwolnienia w podatku dochodowym, pod warunkiem spełnienia przez wydającego określonych warunków ustawowych.

(MGM)