Joanna Perzanowska

doradca podatkowy, Ernst & Young oraz

Edyta Banach

konsultant, Ernst & Young

Tak

Możliwe jest złożenie zbiorczej faktury korygującej VAT.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych wprowadzają jedynie pojęcie faktury korygującej, nie odnosząc się przy tym wprost do możliwości skorygowania wielu faktur za pomocą jednego dokumentu. Tymczasem termin zbiorcza faktura korygująca jest dość powszechnie używany i w praktyce oznacza właśnie dokument, który umożliwia zmianę treści więcej niż jednej faktury pierwotnej.

Brak szczególnych regulacji w zakresie wystawiania zbiorczych faktur korygujących pozwala stwierdzić, że wystawienie tego rodzaju dokumentu powinno być dopuszczalne, o ile nastąpi to w zgodzie ze wszystkimi przepisami dotyczącymi faktur korygujących. Zbiorcza faktura korygująca powinna przede wszystkim zawierać wszelkie obowiązkowe elementy faktury korygującej, wymienione w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur. Naturalnie, zbiorcza faktura korygująca może dotyczyć wyłącznie faktur korygowanych, które były wystawione dla jednego kontrahenta. Warto przy tym wskazać, że możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej została potwierdzona przez Ministerstwo Finansów już w piśmie z 12 grudnia 1994 r. (PP1-7204/233/94/KSz). Stanowisko to znajduje potwierdzenie również na gruncie obecnej praktyki podatkowej.

Pewne wątpliwości mogą wiązać się natomiast z wystawieniem zbiorczej faktury korygującej zwiększającej, która - tak jak w przypadku spółki - dotyczy sprzedaży w ciągu kilku miesięcy. Biorąc bowiem pod uwagę, że zastosowanie nieprawidłowej stawki VAT wiązało się z pomyłką mającą miejsce już w momencie wystawienia faktur pierwotnych, spółka powinna skorygować swoje rozliczenia VAT za każdy miesiąc, w którym wykazana została sprzedaż opodatkowana nieprawidłową stawką VAT. Oznacza to, że korekta sprzedaży zwolnionej wykazanej przez spółkę od stycznia do maja 2007 r. powinna nastąpić w deklaracjach VAT i rejestrach sprzedaży z tych miesięcy, w których pierwotnie wykazano sprzedaż. Niemniej jednak wydaje się, że jeśli spółka dokona odpowiednich korekt, a ze zbiorczej faktury korygującej będzie wyraźnie wynikać, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczą jej poszczególne pozycje, wówczas rozwiązanie polegające na wystawieniu zbiorczej faktury korygującej dotyczącej kilku miesięcy należałoby uznać za dopuszczalne.

(KK)

PODSTAWA PRAWNA

■ Rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z 25 maja 2005 r. (Dz.U. nr 95, poz. 798 z późn. zm.).