Joanna Narkiewicz-TarŁowska
starszy menedżer, doradca podatkowy w Pricewaterhouse-Coopers
Na Łotwie opodatkowaniu nie podlegają m.in. takie dochody, jak: dywidendy z dochodu przedsiębiorstw płacących podatek dochodowy od osób prawnych na Łotwie; dochody z depozytów w instytucjach kredytowych; wygrane pieniężne i rzeczowe z loterii; alimenty; renty i emerytury państwowe i wypłaty z funduszy emerytalnych; wpływy z tytułu spadku, z wyjątkiem tantiem i darowizn od osób fizycznych; prezenty do 120 LVL na rok (limit na 2007 rok).
Ponadto, rezydenci podatkowi na Łotwie mogą skorzystać z katalogu ulg i wyłączeń podatkowych. W roku 2007 dostępne tylko dla rezydentów łotewskich są: ulga od podatku dla rezydenta - 50 LVL miesięcznie; ulga na dziecko - 35 LVL miesięcznie; odliczenie wydatków na cele edukacyjne wraz z wydatkami na cele zdrowotne - 150 LVL rocznie na osobę; ta sama kwota na każde dziecko; odliczenie wydatków na cele charytatywne lub darowizny dla organizacji pożytku publicznego - limitowane do 20 proc. dochodu do opodatkowania; uwzględnienie płatności na prywatną kasę chorych (podmiotów zarejestrowanych na Łotwie) - limitowane do 10 proc. wynagrodzenia brutto; odliczenie wydatków artystów, literatów, naukowców, odkrywców i innych osób zajmujących się wynalazkami pod warunkiem, że te wydatki służą wytworzeniu, opublikowaniu i zaprezentowaniu ich i za które twórcy otrzymują honorarium (wynagrodzenie autorskie) - lista rzeczy, jakie stanowią wspomniane wydatki wraz z kwotami do odliczenia, jest ogłaszana przez radę ministrów rządu Łotwy.
Na Łotwie istnieje także wiele odliczeń podatkowych od dochodu (także limitowanych). Odliczeniu podlegają m.in. obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne opłacane na Łotwie i w obrębie Unii Europejskiej. To odliczenie przysługuje zarówno rezydentom, jak i nierezydentom.
Zeznanie roczne na Łotwie należy złożyć do 1 kwietnia roku następującego po zakończeniu danego roku podatkowego (na Łotwie rok podatkowy to rok kalendarzowy). Podatnik jest zobowiązany sam przygotować swoje zeznanie podatkowe i złożyć je do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli wysokość podatku nie przekracza 100 LVL, wówczas podatek powinien być zapłacony w ciągu 15 dni od złożenia zeznania podatkowego do właściwego urzędu. Natomiast, jeśli kwota zobowiązania podatkowego przekracza 100 LVL, wtedy podatnik łotewski może zapłacić zobowiązanie w trzech kolejnych równych ratach do 15 dnia miesiąca następującego po trzech miesiącach od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli z zeznania podatkowego wynika nadpłata, władze skarbowe Łotwy powinny dokonać zwrotu nadpłaty na konto podatnika w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia zeznania podatkowego.
Władze łotewskie mają trzy lata na przeprowadzenie kontroli złożonego zeznania podatkowego. Osoba opuszczająca Łotwę w trakcie roku jest zobowiązana złożyć zeznanie podatkowe przed wyjazdem do kraju ojczystego oraz dokonać wyrejestrowania z łotewskiego urzędu skarbowego (w formie oświadczenia).
(EM)