JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Spółka planuje na skutek podwyższenia kapitału zakładowego wniesienie do spółki przez inną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Spółka przyjmuje, że wnoszony do spółki zespół składników niematerialnych i materialnych (majątkowych) tworzy przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 kodeksu cywilnego w związku z art. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość nominalna wydanych udziałów będzie równa wartości rynkowej składników niematerialnych i materialnych (majątkowych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa. W jakiej wysokości spółka powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu w przypadku amortyzacji składników majątkowych - będących środkami trwałymi - otrzymanych przez spółkę w ramach aportu?

ODPOWIEDŹ IZBY

W przypadku spółki oceny prawnej należy dokonać na podstawie przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.; w brzmieniu obowiązującym na 31 grudnia 2006 r.; dalej ustawa o CIT).

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16 ustawy o CIT.

W myśl art. 16g ust. 10 ustawy o CIT w razie wniesienia w postaci wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

  • suma ich wartości rynkowej w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy,
  • różnica między nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

Jak wynika z opisanego przypadku nominalna wartość wydanych udziałów będzie równa wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, a zatem w wyniku dokonania aportu nie powstanie dodatnia wartość firmy.

Zastosowanie będzie miał w takim przypadku art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy, wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi różnica między nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Definicja składników majątkowych zawarta została w art. 4a pkt 2 ustawy o CIT. Są to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie postały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3 ustawy o CIT. W przypadku aportu za cenę nabycia należy odpowiednio uznać wartość nominalną udziałów.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z 4 grudnia 2007 r. (nr PD3-4231-117/07)

Opracowała EWA MATYSZEWSKA