dr JANUSZ FISZER

partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent UW

Z początkiem roku nastąpiły pewne zmiany. W zakresie PIT warto wśród nich wymienić m.in. zmianę zasad ustalania rezydencji podatkowej w Polsce, nową definicję działalności gospodarczej, likwidację tzw. ulgi odsetkowej, nowe zasady opodatkowania dochodu ze zbycia nieruchomości oraz wprowadzenie nowego warunku zwolnienia od opodatkowania tego dochodu (ulga meldunkowa).

Z kolei w zakresie CIT zmian było nieco więcej, warto wśród nich wymienić m.in. doprecyzowanie definicji kosztów uzyskania przychodów, wprowadzenie szczegółowej regulacji dotyczącej rozliczenia kosztów w czasie (podział na koszty bezpośrednie i pośrednie); zmianę regulacji ustalania różnic kursowych: możliwość wyboru sposobu rozliczenia różnic kursowych, pojęcia dodatnich i ujemnych różnic kursowych, zmiany w zakresie rozliczania wydatków na reprezentację i reklamę - możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę w pełnej wysokości, w zamian za to nie są już kosztami wydatki na reprezentację, nałożenie na nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze aportu obowiązku kontynuacji zasad i metod amortyzacji przez zbywcę lub przejętych na skutek innych zdarzeń restrukturyzacyjnych typu przekształcenie, połączenie, podział, wprowadzenie - dla małych podatników i dla podatników rozpoczynających działalność - metody jednorazowej (przyspieszonej) amortyzacji od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji (z wyłączeniem samochodów osobowych) oraz wartości niematerialnych i prawnych - do 50 tys. euro (uchylono jednak przepisy przewidujące 30-proc. odpis amortyzacyjny od fabrycznie nowych środków trwałych) oraz - co szczególnie ważne dla grup kapitałowych - wprowadzono zwolnienie od opodatkowania dywidend wypłacanych pomiędzy spółkami krajowymi (z zastrzeżeniem przepisów przejściowych oraz warunku posiadania 15-proc. udziału), zamiast dotychczasowego mechanizmu tzw. wewnętrznego kredytu podatkowego, czyli opodatkowania dywidendy połączonego z możliwością zaliczenia pobranego podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych akcjonariusza/wspólnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

W innych podatkach zmiany były głębsze. I tak - w podatku od spadków i darowizn wprowadzono zwolnienie podatkowe dla najbliższej rodziny, czyli I grupy podatkowej. Podobnie ważne było przyjęcie definicji tzw. budownictwa społecznego w celu stosowania preferencyjnej 7-proc. stawki VAT po wygaśnięciu przejściowego okresu wynegocjowanego w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej.

Trzeba też wspomnieć o rozpoczęciu stosowania nowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią z 2006 roku - zdecydowanie poprawiającej sytuację podatkową setek tysięcy Polaków czasowo pracujących w tym państwie.

Podsumowując, w 2007 roku zmian podatkowych trochę było, lecz - może na szczęście - nie było rewolucji i dlatego żegnamy odchodzący rok jako rok względnego spokoju podatkowego.

(EM)