PORADA

Już tylko kilka dni pozostało na dokonanie darowizn pozwalających zaoszczędzić na podatku w rozliczeniu za 2007 rok. Żeby skorzystać z tej możliwości, darowiznę należy przekazać najpóźniej 31 grudnia tego roku. Przepisy dotyczące ulgi na tzw. darowizny limitowane zawarte są w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., nazywana ustawą o PIT). Łączna kwota odliczeń z tytułów wymienionych w tym przepisie nie może przekroczyć 6 proc. dochodu. Stąd określenie - darowizny limitowane. Chodzi m.in. o darowizny przekazane na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, np. organizacjom prowadzącym działalność charytatywną, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego. W przepisach ustawy o PIT dotyczącym darowizn limitowanych wymieniono także darowizny na ce- le kultu religijne- go oraz krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi. Darowizny muszą być udokumentowane. W przypadku darowizn rzeczowych podatnik musi posiadać oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Niezbędny będzie też dokument, z którego wynika wartość darowizny. Darowizny pieniężne podlegają odliczeniu tylko pod warunkiem ich wpłaty na konto. Dokumentem, który trzeba w tym przypadku posiadać, jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Prawo do odliczenia darowizn dają też tzw. ustawy kościelne, czyli umowy regulujące stosunek państwa do określonego kościoła lub wyznania, m.in. ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154 z późn. zm.). Zgodnie z ty- mi regulacjami, darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców. W tym przypadku cała kwota ufundowanej darowizny pomniejsza dochód wykazany w zeznaniu rocznym.

6procent dochodu można odliczyć jako darowiznę m.in. dla organizacji charytatywnej

WAŻNE!

Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców

Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl