Robert Pasternak

partner Deloitte

Przedmiotem interpretacji ministra finansów były art. 5 i 7 obowiązującej polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w następującym stanie faktycznym: przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność (sprzedaż surowców i produktów) w Polsce w dwojaki sposób - sprzedaż jest dokonywana bezpośrednio (bez udziału oddziału) przez przedsiębiorcę zagranicznego z Niemiec na rzecz polskich podmiotów przemysłowych i produkcyjnych oraz za pośrednictwem swojego oddziału w Polsce na rzecz podmiotów indywidualnych z sektora handlowego. Minister finansów zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że oddział w tej sprawie stanowi zakład w rozumieniu art. 5 polsko-niemieckiej umowy, gdyż jest on stałą placówką i dokonywana przez niego działalność nie ma charakteru pomocniczego lub przygotowawczego.

Jednak przy tym oddziałowi nie należy przypisywać dochodów osiąganych przez przedsiębiorcę zagranicznego ze sprzedaży, w którą oddział nie jest zaangażowany - w przypadku kiedy działalność nie jest związana z działalnością zakładu, dochody z niej osiągane nie będą opodatkowane w Polsce. Minister wskazał, że w kwestii opodatkowania oddziału znajdzie zastosowanie art. 7 ust. 2 polsko-niemieckiej umowy, zgodnie z którym, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny z Niemiec wykonuje działalność w Polsce poprzez położony tu oddział (zakład), to zarówno w Polsce, jak i w Niemczech należy przypisać temu oddziałowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorcą zagranicznym, którego jest zakładem. Jednocześnie przy ustalaniu zysków oddziału jest dopuszczalne również odliczanie nakładów ponoszonych dla tego zakładu włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi niezależnie od tego, w którym państwie one powstały. Metoda, którą powołuje minister finansów, zakłada domniemanie, że zakład przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce jest niezależnym podmiotem i przy takim założeniu powinny być przypisane mu zyski w Polsce. Przedmiotowa metoda jest często określana jako bezpośrednia metoda ustalania zysków i powinna być stosowana przez władze podatkowe w pierwszej kolejności w celu eliminowana możliwości podwójnego opodatkowania tego samego dochodu.

Not. EM