Podatnicy VAT dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów.

Podatnicy VAT-UE

Podatnicy VAT podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

Przepis ten stosuje się również do innych podatników niebędących podatnikami VAT czynnymi i osób prawnych niebędących podatnikami VAT, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę 10 tys. euro oraz do tych, którzy wybrali dobrowolnie opodatkowanie czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Termin złożenia

Informacje należy składać za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu:

 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Składanie informacji podsumowujących dotyczy również osób prawnych niebędących podatnikami VAT, ale zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE.

Informacje składane są na formularzu VAT-UE z ewentualnymi załącznikami VAT-UE/A przy dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz VAT-UE/B przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych. Załączniki składa się, gdy liczba kontrahentów przekracza liczbę wierszy przeznaczonych do ich wpisania w informacji VAT-UE.

Zawartość formularza

Ustawa o podatku od towarów i usług określa, co powinna zawierać informacja podsumowująca. I tak, informacja podsumowująca powinna zawierać w szczególności następujące dane:

 • nazwę lub imię i nazwisko podmiotu oraz jego numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu zarejestrowania jako podatnik VAT-UE,
 • właściwy i ważny numer identyfikacyjny kontrahenta nadany mu w państwie członkowskim, z którego dokonywane jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub do którego jest dokonywana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
 • kod kraju, z którego jest dokonywane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub do którego jest dokonywana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
 • łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz łączną wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonych informacjach podsumowujących podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę błędnej informacji podsumowującej na formularzu VAT-UEK.

Korekta transakcji

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 proc., pod warunkiem że:

 • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer na fakturze stwierdzającej dostawę towarów,
 • podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Jeżeli przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik nie posiada w swojej dokumentacji dowodów, że towary zostały wywiezione z Polski, wykazuje tę dostawę w ewidencji, jako dostawę na terytorium kraju.

Otrzymanie przez podatnika dowodów w terminie późniejszym upoważnia podatnika do dokonania korekty złożonej deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, w której wykazał dostawę towarów.

Informacje akcyzowe

Nie tylko podatnicy VAT są zobowiązani do składania informacji podsumowujących. Na podobnych zasadach opiera się składanie informacji podsumowujących przez podatników, którzy dokonują nabycia lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych są obowiązani składać we właściwym urzędzie celnym informacje podsumowujące o dokonanych nabyciach i dostawach wewnątrz- wspólnotowych. Składa się je za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu transakcji (nabycia lub dostawy) wewnątrzwspólnotowych.

Informacja podsumowująca zawiera dane identyfikacyjne podatnika, jego siedzibę i adres (miejsce zamieszkania), określenie rodzaju prowadzonej działalności, określenie ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, dane identyfikacyjne odbiorcy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz dostawcy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, łączną wartość nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz łączną wartość dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Kara grzywny

Za niewypełnienie obowiązków związanych z informacjami podsumowującymi grozi podatnikom kara grzywny, określona w kodeksie karnym skarbowym. Należy pamiętać, że kto w informacji podsumowującej podaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Natomiast kto, wbrew obowiązkowi, nie składa w terminie właściwemu organowi informacji podsumowującej, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Warto tutaj przypomnieć, że z kodeksu karnego skarbowego wynika, że przez określenie informacja podsumowująca należy rozumieć tylko informację, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że złożenie fałszywej lub nieterminowej informacji podsumowującej dla podatku akcyzowego nie będzie karana.

TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

W przypadku wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych informacja podsumowująca powinna dodatkowo zawierać adnotację, że nabycie i dostawa zostały dokonane w ramach tych transakcji.

OZNACZENIE DRUKÓW

 • VAT-UE - informacja podsumowująca nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe.
 • VAT-UE/A - załącznik do informacji podsumowującej dostawy wewnątrzwspólnotowe.
 • VAT-UE/B - załącznik do informacji podsumowującej nabycia wewnątrzwspólnotowe.
 • VAT-UEK - korekta informacji podsumowującej.

Bez oznaczenia - informacja podsumowująca (korekta informacji) nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych.

BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 42 ust. 13 oraz art. 100-102 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

■ Art. 78 ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257 z późn. zm.).

■ Art. 53 par. 30c oraz art. 80a ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).