Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym (art. 765 kodeksu cywilnego). Prowizja za wykonaną usługę komisu przysługuje komisantowi po sprzedaży rzeczy i przekazaniu zapłaty komitentowi (art. 772 par. 1 k.c.).

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4), wydanie towarów:

  • na podstawie umowy komisu między komitentem a komisantem,
  • przez komisanta osobie trzeciej,
  • komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta

- stanowi dostawę towarów, która rodzi obowiązek podatkowy w VAT.

Natomiast w przypadku, gdy komisant przyjmuje w komis towary używane od:

  • podmiotów niebędących podatnikami VAT,
  • podatnika podatku VAT, gdy dostawa była zwolniona od VAT,
  • podatnika, gdy dostawa była opodatkowana według zasad „VAT marża”

- zastosować należy szczególną procedurę opodatkowania, gdzie podstawą opodatkowania VAT jest marża stanowiąca różnicę pomiędzy całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

W przypadku gdy komisant będzie dokonywał dostawy towarów używanych, które przyjął w komis od podatnika VAT, podstawą opodatkowania będzie wyłącznie marża.

Odsprzedając towary używane, przy zastosowaniu szczególnej procedury wynikającej z art. 120 ustawy, komisant wystawia fakturę VAT marża.

Na fakturze VAT marża wpisuje się kwotę należności ogółem, nie wyszczególniając ani kwoty marży, ani kwoty podatku.

Weronika Chmielewska

ksiegowosc@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 765 i 772 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

■ Art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 43, art. 86 ust. 2 pkt 1c, art. 86 ust. 12, art. 120 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

■ Par. 9 ust. 8 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798 z późn. zm.).