MichaŁ Guzowski

doradca podatkowy. Spółka Doradztwa Podatkowego Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy

Tak

Zakup ten może być bezpośrednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku zakupu kompletu opon zimowych do samochodu osobowego będącego środkiem trwałym spółki, po rozpoczęciu jego amortyzacji, zakup ten powinien zostać bezpośrednio rozliczony w kosztach uzyskania przychodów. Z jednej strony, nie sposób jest uznać, iż w wyniku zakupu opon zimowych do samochodu osobowego doszło do ulepszenia tego środka trwałego w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez które rozumie się wymierne podwyższenie wartości użytkowej środka trwałego. Z drugiej strony, wydatek na zakup opon zimowych do samochodu stanowiącego środek trwały spółki bez wątpienia stanowi koszt związany z prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej, i jako taki spełnia przesłanki zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy. Z uwagi na to, że kosztu tego nie można bezpośrednio powiązać z żadnym konkretnym przychodem, powinien zostać rozliczony w kosztach uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Również w przypadku, w którym komplet opon zimowych został zakupiony przed rozpoczęciem użytkowania środka trwałego - samochodu osobowego, brak jest dostatecznych podstaw do zaliczenia ceny nabycia opon zimowych do wartości początkowej samochodu osobowego. Po pierwsze, cena zakupu opon zimowych nie mieści się w żadnej kategorii wydatków, które zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogłyby być zakwalifikowane jako koszty związane z zakupem środka trwałego (samochodu) - nie jest to koszt poniesiony bezpośrednio w celu przystosowania środka trwałego do używania. Po drugie zaś, choćby z przyczyn czysto praktycznych, trudno byłoby zaakceptować pogląd, iż opony zimowe stanowią część składową samochodu i wchodzą w skład kwoty należnej zbywcy.

Z powyższych względów również w przypadku gdy opony zimowe są kupowane w tym samym momencie, co samochód, brak jest podstaw do zaliczenia ceny ich nabycia do wartości początkowej środka trwałego (samochodu). Koszt zakupu kompletu opon zimowych, jako koszt pośredni, powinien być więc rozliczany na bieżąco w kosztach podatkowych.

(PM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 15 ust. 1; art. 15 ust. 4d; art. 16g ust. 13 oraz ust. 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).