TOMASZ ADASZEWSKI

prawnik w departamencie pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

■ W rozliczeniu za 2007 rok przekazywaniem 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego będzie zajmował się urząd skarbowy. W zeznaniu rocznym darczyńca wpisze nazwę organizacji, a nie konkretną osobę, którą chce wesprzeć. Czy to rozwiązanie jest zgodne z prawem?

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otrzymało wiele informacji od rodziców chorych dzieci, które korzystały ze świadczeń organizacji pożytku publicznego zasilanych 1 proc. podatku. Podatnicy wskazywali na brak możliwości określenia szczegółowego celu, na który otrzymane kwoty powinny być spożytkowane. Takimi celami mogą być świadczenia na rzecz określonej osoby niepełnosprawnej lub finansowanie terytorialnego oddziału organizacji o zasięgu ogólnopolskim. Rzeczywiście jest tak, że mechanizm 1 proc. będzie działał efektywniej, jeżeli podatnik będzie przekazywał środki na rozwiązanie znanego sobie problemu. Możliwość wskazania w zeznaniu celu szczegółowego wniosku o przekazanie 1 proc. podatku, który to cel stanowiłby tytuł przelewu dla organizacji pożytku publicznego, nie jest sprzeczne z przepisami. Jest to kwestia stosowanej interpretacji i odpowiednich instrukcji wewnętrznych dla organów administracji podatkowej, w szczególności dobrych rozwiązań w systemach informatycznych.

■ Czy organizacje nie mogłyby same na prośbę darczyńców rozdzielać otrzymanych pieniędzy?

- Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, która określa proceduralne kwestie związane z przekazywaniem 1 proc. podatku, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje wnioskowane przez podatnika sumy na ogólnie określoną działalność statutową i nie ma możliwości wskazania szczegółowego celu, na który powinny być wykorzystane środki. Rozdysponowanie na cele szczególne, np. finansowania rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, należy do wewnętrznej procedury danej organizacji. Natomiast możliwość wskazania w deklaracji podatkowej tytułu przelewu może pełnić funkcje pomocniczą, usprawniającą wewnętrzną dystrybucję środków.

■ Nowa forma przekazywania 1 proc. podatku okazała się kontrowersyjna. Czy ma ona więcej wad czy zalet?

- Wszelkie wątpliwości, jakie się pojawiły, które można wskazać jako wady, są raczej kwestią interpretacji nowych przepisów. Nie jest tak, że nowe zasady uniemożliwiają pomoc osobom potrzebującym, w szczególności rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Cały problem polega na sformułowaniu odpowiednich instrukcji i procedur realizujących nowe przepisy. Jeżeli właściwe organy, mając na uwadze trudną sytuację osób niepełnosprawnych, dokonają interpretacji celowościowej, patrząc na zamysł ustawodawcy, to system będzie funkcjonował poprawnie.

Rozmawiała EWA MATYSZEWSKA