Przepisy nowej ustawy o finansach publicznych zobowiążą określone jednostki samorządu terytorialnego do badania sprawozdania przez biegłego rewidenta. Jak prawidłowo wypełnić ten obowiązek? Jak dokonać wyboru audytora i kiedy zawrzeć z nim umowę?
Obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta podlegać mają sprawozdania finansowe gmin, powiatów i województw, których liczba mieszkańców ustalona przez Główny Urząd Statystyczny na 31 grudnia poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy.
Z tym obowiązkiem będziemy mieć do czynienia w 2011 roku. Badaniem sprawozdania zajmie się biegły rewident, który zobowiązany będzie do wydania opinii.
Badanie sprawozdań finansowych nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek dokonania wyboru biegłego rewidenta i udzielenia zamówienia publicznego. Pierwszym i najistotniejszym elementem w tym zakresie jest ustalenie przedmiotu i wartości zamówienia. Od wartości zamówienia zależeć będzie, w jaki sposób zostanie udzielone zamówienie publiczne. A wartość zamówienia to całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.
Jeżeli wartość szacunkowa zamówienia przekroczy równowartość 14 tys. euro, to przy udzielaniu zamówienia publicznego o badanie sprawozdania finansowego należy zastosować przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych określony został w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. nr 241, poz. 1763). Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Ponadto, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej, pod warunkiem że zostaną spełnione przesłanki określone dla danego trybu. W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego następuje wybór wykonawcy, tj. biegłego rewidenta. Następnie winna zostać zawarta na piśmie umowa o badanie sprawozdania finansowego, zgodna z ofertą. W umowie należy określić przedmiot zamówienia, wynagrodzenia za wykonanie umowy, termin jej realizacji oraz inne warunki.
Natomiast w przypadku, kiedy wartość zamówienia ustalona przez zamawiającego nie przekroczy równowartości 14 tys. euro, to wybór biegłego rewidenta powinien nastąpić z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz zgodnie z procedurami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych ustalonymi przez kierownika jednostki. I w tym przypadku również po dokonaniu wyboru winna zostać zawarta na piśmie umowa o badanie sprawozdania finansowego.
Udzielenie zamówienia publicznego o badanie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w takim czasie, aby biegły mógł wydać opinię o sprawozdaniu finansowym do 31 maja następującego po roku budżetowym.
Podstawa prawna
Art. 268 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240).

Agata Syguda, naczelnik wydziału informacji, analiz i szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach