Czy w ośrodku pomocy społecznej zwrot dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych po zakończeniu roku budżetowego należy ująć w sprawozdaniu Rb-27S w rozdziale 85212 w par. 097 – Wpływy z różnych dochodów? Czy w urzędzie gminy zwrot ten należy ująć zarówno po stronie dochodowej (Rb-27S), jak i wydatkowej (Rb-28S) w par. 291 – Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, czy wystarczy tylko po stronie dochodowej?
Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę (ośrodki pomocy społecznej) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszają kwotę wykonanych wydatków w tym samym roku, a zatem mogą być przeznaczane na wznowienie wydatków na świadczenia rodzinne. Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa, należy klasyfikować: w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
● po stronie dochodów w par. 097– Wpływy z różnych dochodów, z odpowiednią czwartą cyfrą – jeśli środki z tego tytułu przyjmowane są na dochody jednostki budżetowej, jaką jest gminny ośrodek pomocy społecznej,
● po stronie dochodów w par. 291 – Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – jeśli środki z tego tytułu przyjmowane są na dochody budżetu gminy. Wpływy te, w tym samym paragrafie po stronie wydatków, należy przekazać do budżetu wojewody.
Dochody pobrane przez samorządową jednostkę budżetową i ujęte w jej sprawozdaniu budżetowym (Rb-27S) w par. 097 – Wpływy z różnych dochodów, należy ująć w zbiorczym sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, w tym samym paragrafie.
Zwrot z tytułu świadczeń powinien być ujęty w jednostkowym sprawozdaniu urzędu gminy jako jednostki budżetowej, a następnie w sprawozdaniu zbiorczym Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych w par. 291 – Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
W sprawozdaniu zbiorczym Rb-27S należy wykazać także odsetki ustawowe, pobierane zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorcę. Odsetki ujmuje się – po stronie dochodów – w par. 092 – Pozostałe odsetki z właściwą czwartą cyfrą, a następnie przez wydatkowy par. 458 – Pozostałe odsetki, należy je przekazać do budżetu właściwego wojewody. Sposób ewidencji środków, otrzymanych przez jednostkę budżetową na realizację zadań, o których mowa, powinien być zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przyjętym przez daną jednostkę samorządu terytorialnego systemem ewidencji dochodów i wydatków w ramach realizacji budżetu (na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego ST 2 – 4834-133/ SZH/2009/1073).