Jakie zasady obowiązują w sprawach dotyczących egzekucji należności z tytułu opłat środowiskowych?
Każdy podmiot użytkujący zasoby środowiska obowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności, w tym materialnej, za skutki zanieczyszczania i stwarzania zagrożeń dla środowiska. Kwestie opłat za korzystanie ze środowiska regulują przepisy ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.). Przepisy prawa ochrony środowiska nie przewidują podmiotowych zwolnień z opłat za korzystanie ze środowiska. Przepisów w zakresie ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska nie stosuje się w razie prowadzenia działań ratowniczych. Ponadto w art. 294, art. 296 i art. 297a ustawy – Prawo ochrony środowiska (p.o.ś.) określono szczególne przypadki zwolnień z opłat w zakresie poboru wody, wprowadzania ścieków oraz składowania odpadów.
Jedynym ogólnym kryterium zwolnienia z ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska jest kryterium określone w art. 289 ustawy p.o.ś., zgodnie z którym nie wnosi się opłat z tytułu korzystania ze środowiska, gdy półroczna wysokość opłaty nie przekracza kwoty 400 zł.