TERMIN ZAPŁATY ZALICZKI. Dziś mija termin zapłaty miesięcznej zaliczki PIT za listopad oraz za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad. Dla podatników rozliczających podatek kwartalnie zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni. Do 20 grudnia należy wpłacić również zaliczki na CIT za listopad. Jeżeli grudzień jest ostatnim miesiącem roku obrotowego, należy wpłacić zaliczkę na podatek za dwa miesiące (listopad i grudzień) w wysokości podwójnej zaliczki za listopad.

Więcej www.mf.gov.pl

■ NEGATYWNA OCENA STAWEK AKCYZY. Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP) negatywnie ocenia przedstawiony przez ministra finansów projekt zmian stawek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe. Według KPP podwyżka ta jest zbyt wysoka. Sprzeciw KPP budzą także dokonane przez ministra szacunkowe obliczenia wzrostu cen detalicznych. Wprowadzenie przedstawionych stawek akcyzy spowoduje przekroczenie zaleceń Rady Europejskiej - podkreślono w stanowisku KPP.

Więcej www.kpp.org.pl

■ VAT PRZY EMISJI AKCJI. W sytuacji gdy podatnik wykonuje równocześnie działalność zawodową i niezawodową, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z emisją akcji i ukrytym dokapitalizowaniem jest dozwolone, pod warunkiem że wydatki te są prawidłowo powiązane z działalnością zawodową podatnika w rozumieniu VI Dyrektywy 77/388/EWG. Opinię taką wydał rzecznik generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Securenta (C-437/06).

Więcej www.taxnews.pl

■ SPRAWOZDAWCZOŚĆ JEDNOSTEK. Regionalna izba obrachunkowa poinformowała, że w przypadku wątpliwości dotyczących wypełnienia ankiety w sprawie sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego, która została przesłana e-mailem 3 grudnia, należy kontaktować się wyznaczonymi osobami przez Ministerstwo Finansów. Nazwiska i telefony kontaktowe do tych osób można znaleźć na stronie internetowej RIO w Warszawie.

Więcej www.warszawa.rio.gov.pl