Zobowiązania ewidencjonuje się w wartości nominalnej

Podmioty ujmują w księgach zobowiązania wobec kontrahentów w wartości nominalnej. Do ich ewidencji służą konta rozrachunków z zespołu 2.

Jak ująć w księgach rachunkowych otrzymane pożyczki i kredyty

Ewidencja pożyczek w księgach rachunkowych będzie przebiegała na różnych kontach rozrachunków. Wybór konta zależy od podmiotu lub osoby, od której środki zostały pozyskane.

Zobowiązania to też rezerwy

Rezerwy ujmuje się, jeżeli wystąpi zdarzenie obligujące jednostkę do wykonania w przyszłości świadczeń.Musi być jednak możliwe wiarygodne oszacowanie kosztów, których poniesienie jest niezbędne dla wywiązania się z obowiązków.