Czy wierzytelność będzie kosztem firmy

Spółka zaliczyła do przychodów należnych wierzytelność, na którą utworzyła rezerwę zgodnie z obowiązującą zasadą rachunkowości ostrożności. Spółka otrzymała postanowienie sądu o umorzeniu postępowania wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Nie zaliczono wcześniej nieściągalnych kwot do kosztów uzyskania przychodów. Czy nieściągalną wierzytelność można uznać za koszt w roku, w którym spółka otrzymała postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

Czy PIT-8C od syndyka jest ważny

Dom maklerski ogłosił upadłość. Podatnik informacje PIT-8C o swoich inwestycjach otrzymał od syndyka, choć wcześniej rozliczył je w deklaracjach rocznych. Dane syndyka i podatnika różnią się. Czy należy złożyć zeznanie PIT-38 za lata 2006, 2007 i 2008, uwzględniając PIT-8C od syndyka?

Czy po upadłości trzeba zapłacić akcyzę

W związku z cofnięciem pozwolenia na prowadzenie składu podatkowego przez przedsiębiorstwo z powodu zaległości w podatku akcyzowym naczelnik urzędu celnego określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym. Część należnej kwoty została zapłacona, a pozostała – w związku z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa – została zgłoszona do masy upadłości. Czy pozostała akcyza musi być zapłacona?

Czy od zbycia wierzytelności jest PCC

Syndyk masy upadłości zamierza sprzedać trudno ściągalne wierzytelności. Przedmiotem sprzedaży będą cztery pakiety wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 6 216 353,76 zł, które zgodnie z uchwałą rady wierzycieli mogą zostać sprzedane za cenę nie niższą niż 1 proc. wartości nominalnej wierzytelności. Sprzedaż własnej wierzytelności na rzecz innego podmiotu gospodarczego nie podlega u sprzedawcy opodatkowaniu VAT. Czynność ta stanowi u nabywcy wierzytelności usługę wykonaną na rzecz zbywcy wierzytelności, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Czy od sprzedaży wierzytelności trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Czy darowizna wierzytelności podlega PIT

Podatniczka udzieliła mężowi jako wspólnikowi spółki cywilnej oprocentowanych pożyczek. Darczyńca rozważa obecnie dokonanie na rzecz obdarowanego darowizny wierzytelności z tytułu tych pożyczek, obejmującej zarówno wartość zobowiązania wynikającą z pożyczonych kwot głównych, jak i należnych odsetek. W zamian darczyńca nie otrzyma żadnego świadczenia od obdarowanego. Obdarowany nie będzie też zobowiązany do żadnych późniejszych świadczeń na rzecz darczyńcy. Czy taka transakcja będzie podlegać PIT?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie mogą być podatkowe skutki postępowania upadłościowego.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.