Darowizny przekazane na placówki ochrony zdrowia, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy mogą odliczyć od dochodu.
Przedsiębiorcy będący zarówno osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi mogą skorzystać z możliwości pomniejszenia dochodu o kwotę (wartość) przekazanej darowizny podmiotom, które wykonują cele pożytku publicznego. O tym, czy darowizny przekazywane na rzecz placówek ochrony zdrowia, w tym szpitali, będą mogły zostać odliczone od dochodu darczyńcy, decyduje status prawny placówki.

Limit odliczenia

Uprawnienie do pomniejszenia dochodu wynika zarówno z ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), jak i z ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Jak przypomina Violetta Wełnicka, doradca podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusza Gotowicza, osoba prawna może obniżyć swój dochód będący podstawą opodatkowania do 10 proc., a przedsiębiorca będący osobą fizyczną do 6 proc.
Podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu darowizn przekazanych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Określa to odpowiednio art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT oraz art. 26 ust. 1 pkt 9 lit a) ustawy o PIT.

Zadania publiczne

Szeroka sfera zadań publicznych obejmuje między innymi zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Jak przypomina Violetta Wełnicka, na podstawie wskazanych przepisów oraz praktyki organów podatkowych organizacja otrzymująca darowiznę nie może być jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
Szpitale będące samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej (SP ZOZ) należą do jednostek sektora finansów publicznych. Wynika to z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

Zakłady opieki zdrowotnej

Jednak coraz częstsze przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego powoduje, że nie będą one już uznawane za jednostkę sektora finansów publicznych. Przedsiębiorcy mogą więc skorzystać z odliczenia przekazanych darowizn na rzecz takich szpitali zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej, przy spełnieniu przez szpital warunków określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podatnik powinien dysponować dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny np. urządzeń medycznych, dokumentem, z którego wynika wartość darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
6 proc. dochodu może maksymalnie odliczyć osoba fizyczna w ramach darowizny
10 proc. dochodu może maksymalnie odliczyć osoba prawna w ramach darowizny