Aby prawidłowo ustalić dochód do opodatkowania, najpierw konieczne jest właściwe ustalenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Właściwe ustalenie wysokości przychodów ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, a w konsekwencji ma wpływ na wysokość płaconych zaliczek oraz podatek roczny.
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) przewiduje, że przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – 9 tej ustawy. Działalność ta obejmuje działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, a także polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Wynika z tego, że dla celów podatkowych prowadzona przez podatnika działalność może być uznana za gospodarczą, pod warunkiem że osiągane z niej przychody nie stanowią przychodów m.in. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, z działów specjalnych produkcji rolnej oraz przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, z kapitałów pieniężnych, a także odpłatnego zbycia nieruchomości i ruchomości niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Przychodu należnego

Bonifikaty i skonta

Braku przychodu

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak prawidłowo ustalić przychód z działalności gospodarczej.