Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dzięki planowanym modyfikacjom ma zostać m.in. doprecyzowany zasięg działania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Celem wprowadzenia przez ustawodawcę wyspecjalizowanych urzędów skarbowych było objęcie pełną i kompleksową obsługą przez te urzędy pewnych grup podatników (wymienionych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych) występujących jednocześnie w charakterze płatników. Zazwyczaj są to duże firmy czy instytucje, takie jak np. banki, zakłady ubezpieczeniowe, grupy kapitałowe.

W ostatnim czasie pojawiło się jednak orzeczenie sądu administracyjnego kwestionujące dotychczas przyjmowaną przez organy podatkowe wykładnię przepisów stwierdzające, że duży urząd skarbowy nie jest właściwy do zajmowania się sprawami dużych podatników jako płatników. Tak orzekł NSA w wyroku z 14 stycznia 2010 r. (sygn. akt II FSK 1300/08).

Aby podobne wątpliwości nie pojawiały się w przyszłości, resort finansów chce doprecyzować przepisy o dużych urzędach skarbowych. Z nowych regulacji ma wynikać, że naczelnik wyspecjalizowanego urzędu skarbowego będzie właściwy dla określonych kategorii podatników, również w zakresie funkcji tego podatnika jako płatnika. Nowa zasada swoim zakresem będzie obejmować też przypadki płatników, którzy jako oddziały podatników obsługiwanych przez duże urzędy dokonują swoich rozliczeń podatkowych w innym urzędzie skarbowym niż w tym, w którym dokonuje ich jednostka macierzysta.