Prowadzenie wykazu osób, które mają uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w sektorze publicznym, byłoby obarczone dużymi kosztami.
Od początku roku na podstawie nowej ustawy o finansach publicznych obowiązują zmienione regulacje dotyczące audytu wewnętrznego, które rozszerzyły dostęp do tego zawodu. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 14761) odniosło się do postulatu stworzenia listy osób, które mogą przeprowadzać audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.
Resort wyjaśnił, że nowe przepisy rozszerzyły katalog kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego, uzupełniając dotychczasowe wymogi o możliwość prowadzenia audytu wewnętrznego przez osoby legitymujące się odpowiednim doświadczeniem zawodowym oraz wykształceniem o charakterze podyplomowym. Przepisy ustawy o finansach publicznych nie dają jednak ministrowi finansów legitymacji do prowadzenia wykazu osób, które z racji spełnionych wymogów mogą być audytorem wewnętrznym.
Zdaniem MF ze względu na różnorodny charakter uprawnień, które dają możliwość prowadzenia audytu wewnętrznego (certyfikaty międzynarodowe, uprawnienia biegłego rewidenta, praktyka audytorska wraz z wykształceniem), prowadzenie takiego wykazu obarczone byłoby znacznymi kosztami administracyjnymi m.in. z tego względu nie było nigdy rozważane. Narzędziami ministra finansów służącymi do monitorowania kwalifikacji, jakie posiadają osoby prowadzące audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, jest ocena zgodności prowadzenia audytu wewnętrznego z ustawowymi wymogami oraz otrzymywana informacja jednostek o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim.