Ustawodawca nie zdefiniował w prawie podatkowym pojęcia: używane sezonowo środki trwałe. Na podstawie doktryny i piśmiennictwa pojęcie to należy rozumieć jako środki trwałe używane w pewnych okresach roku (a nie przez cały rok), ze względu na swoją właściwość lub ze względu na charakter działalności prowadzonej przez podatnika.

Przypomnijmy unormowania zawarte w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Według tej ustawy, odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych dokonuje się w okresie ich wykorzystywania w taki sposób, że wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku.

W przypadku ustalania wysokości odpisu miesięcznego na podstawie liczby miesięcy w sezonie, wysokość odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym będzie identyczna jak w sytuacji, gdyby środek trwały był używany przez cały rok, a nie sezonowo.

Natomiast określenie wysokości odpisu miesięcznego na podstawie 12 miesięcy powoduje wydłużenie okresu amortyzacji tego środka trwałego w taki sposób, że im krócej w sezonie jest on wykorzystywany, tym bardziej wydłuża się okres jego amortyzacji. Niezależnie od metody ustalania wysokości odpisu miesięcznego, podatnicy mogą ujmować odpisy amortyzacyjne w koszty uzyskania przychodów wyłącznie w miesiącach, w których wykorzystują środki trwałe.

Ponieważ zasady amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych sezonowo zostały zawarte w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczących tzw. amortyzacji liniowej, podatnicy mogą mieć wątpliwości, czy środki te można amortyzować inną metodą. Jeżeli dany środek trwały będący własnością podatnika nie należy do grup 1-2 oraz częściowo do grupy 7 Klasyfikacji Środków Trwałych, to można amortyzować go metodą degresywną.

dr JANUSZ MARCINIUK

doradca podatkowy Marciniuk i Wspólnicy

Not. KT