ORZECZENIE

Zespół szkół wystąpił z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Wskazano w nim na zasadność objęcia zwolnieniem podatkowym usług świadczonych przez pracowników szkoły, polegających na sprzedaży obiadów uczniom i pracownikom. Podkreślono, że stołówka nie prowadzi sprzedaży na wynos i istnieje wyłącznie na potrzeby szkoły. Zdaniem wnioskodawcy, stanowisko to uzasadnia fakt utworzenia szkoły w celu realizowania usług edukacyjnych oraz klasyfikacja uzyskana z GUS.

Powstały na tym tle spór rozstrzygnął białostocki WSA. Sąd zauważył, że przepisy prawa mówią wyraźnie o usługach w zakresie edukacji. Zwolnienie to ma charakter podmiotowy, a więc korzystać mogą z niego tylko usługi edukacyjne lub ściśle z edukacją związane, a nie wszelkie usługi wykonywane przez szkołę. Kwalifikacja usługi dokonana przez GUS nie ma znaczenia. Sąd również zauważył, że stanowisko to znajduje oparcie także w przepisach unijnej dyrektywy, które wyraźnie zawężają zwolnienie do usług edukacyjnych.

Sygn. akt I SA/Bk 528/07

MICHAŁ STUCZYŃSKI

gp@infor.pl