ORZECZENIE

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydał wyrok w sprawie BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH przeciwko Hauptzollamt Bielefeld, dotyczącej zwrotu akcyzy od skradzionych towarów.

Tuxedo GmbH, której następcą prawnym jest BATIG, nabyła od Hauptzollamt (niemieckie organy podatkowe) znaki skarbowe, które miały być nałożone na papierosy produkowane przez Carroll w Irlandii i przeznaczone na rynek niemiecki. Tuxedo przesłała te znaki Carroll, która nałożyła je na jednostkowe opakowania papierosów. Następnie Carroll wysłała papierosy do swojego partnera handlowego mającego siedzibę w Holandii, w ramach wewnątrzwspólnotowej procedury zawieszenia podatku. Jednak wszystkie papierosy zostały skradzione w porcie w Dublinie (Irlandia).

Carroll zapłaciła irlandzkim organom celnym podatek akcyzowy w związku z wyłączeniem papierosów z systemu zawieszenia podatku w Irlandii. Tuxedo natomiast wystąpiła do niemieckiego fiskusa z wnioskiem o zwrot akcyzy zapłaconej przez nią tytułem nabycia znaków skarbowych, uzasadniając, że znaki te nie mogą być już użyte w celu zapłaty niemieckiego podatku od wyrobów tytoniowych. Niemiecki fiskus odmówił zwrotu podatku. Sprawa trafiła do sądu, który wystąpił z pytaniem prejudycjalnym do ETS.

ETS wyjaśnił, że w przypadku, gdy wyroby tytoniowe, które przekazywane są w ramach systemu zawieszenia podatku, zostają skradzione, owa kradzież stanowi odstępstwo od systemu zawieszenia podatku w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Dyrektywy 92/12. Powoduje to, że podatek akcyzowy staje się wymagalny w państwie członkowskim, w którym miała miejsce kradzież. Okoliczność, że znaki skarbowe nie mogły służyć do zapłaty podatku akcyzowego, nie musi oznaczać, że podmioty mają prawo do uzyskania zwrotu kwot zapłaconych tytułem nabycia tych znaków.

W przypadku utraty mogą one być użyte do celów niezgodnych z prawem, gdyż sama ich obecność na wyrobach objętych podatkiem akcyzowym stanowi domniemanie zapłaty akcyzy w państwie członkowskim, które je wydało, a tym samym umożliwia wprowadzenie ich w tym państwie członkowskim do obrotu.

Dyrektywa 92/12 nie zakazuje stosowania przepisów państwa członkowskiego, które wykluczają zwrot kwoty nabycia znaków skarbowych wydanych przez to państwo członkowskie w przypadku, gdy znaki skarbowe zostały nałożone na wyroby objęte akcyzą przed dopuszczeniem ich do konsumpcji w tym państwie członkowskim, a wyroby te zostały skradzione w innym państwie członkowskim, co wywołało obowiązek zapłaty podatku akcyzowego w tym innym państwie członkowskim. Odmowa zwrotu może nastąpić, gdy nie przedstawiono dowodu na to, że skradzione wyroby nie będą sprzedawane w państwie członkowskim, które wydało znaki skarbowe.

Wyrok z 13 grudnia 2007 r. w sprawie C-374/06

Ważne!

Państwa członkowskie mogą odrzucić wniosek o zwrot podatku, jeżeli nie spełnia on ustalonych przez nie kryteriów poprawności

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl