Od 1 stycznia 2009 r. spółki podlegające Międzynarodowym Standardom Rachunkowości będą musiały stosować Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 - Segmenty operacyjne. Spółki mogą stosować go wcześniej. Standard wymaga prezentowania nowych i rozszerzonych informacji, a także danych porównawczych. Należy pamiętać, że w pierwszym roku stosowania standardu trzeba przedstawić według nowych zasad informacje dotyczące segmentów również za rok poprzedni. Odstąpić od tej zasady można wtedy, gdy informacje nie są dostępne, a koszt ich uzyskania byłby zbyt wysoki. Tekst MSSF 8 w języku polskim jest dostępny na stronie internetowej resortu finansów (www.mf.gov.pl).

Można tam również odnaleźć interpretację Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 11 - Grupa kapitałowa a płatności w formie akcji własnych.

W przypadku spółek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, obowiązek jej stosowania rozpocznie się od 1 stycznia 2008 r.

Zgodnie z jego postanowieniami, jeżeli jednostka przekazuje własne instrumenty kapitałowe pracownikowi jako wynagrodzenie za świadczone usługi, należy ujmować jako rozliczane w instrumentach kapitałowych. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy w tym celu dana jednostka decyduje się na zakup tych instrumentów kapitałowych, czy też jej akcjonariusze bezpośrednio przekazują je pracownikom.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl